[ViteX] Gấp đôi phần thưởng VX cho các cặp giao dịch BCH/BTC, VX/VITE, BTC/USDT • [ViteX] Gấp đôi phần thưởng VX cho các cặp giao dịch BCH/BTC, VX/VITE, BTC/USDT

  8703d2dd-4e69-4e29-979b-d40d1a3ec3b2-image.png

  Gửi người dùng ViteX,
  ViteX khởi động chương trình gấp đôi phần thưởng Market-making VX trong 2 tuần cho các cặp giao dịch: BCH/BTC, VX/VITE và BTC/USDT.
  Sự kiện bắt đầu vào 14:00 15/4 và kết thúc vào 14:00 29/04.
  Vùng khai thác của các cặp giao dịch

  Lưu ý:
  Tỷ lệ phần thưởng VX từ mua so với bán là có giới hạn. Khi tỷ lệ đạt đến giới hạn, nếu một người tiếp tục đặt lệnh mua, phần thưởng VX sẽ KHÔNG tăng lên.
  Tỷ lệ phần thưởng VX từ bán so với mua cũng có giới hạn. Khi tỷ lệ đạt đến giới hạn, nếu một người tiếp tục đặt lệnh bán, phần thưởng VX sẽ KHÔNG tăng lên.
  Ví dụ: Nếu thị trường BTC chỉ có cặp giao BCH/BTC và tất cả các order đặt trong 24h, có tổng 250 VX sẽ được tính là phần thưởng khai thác. Xem xét như sau:

  Cách tính:
  Số Base là một người dùng tên 1 thị trường trong 1 ngày = tổng tất cả các số Base của mỗi một order trên thị trường đó. Ở đây, số Base (m) tính trên 3 yếu tố: Thời gian order (T), số lượng order (A), độ hiệu quả của khai thác (y). Từ đó, m= T * A * y (T ≥ 300 seconds)
  Tổng số Base trên một market trong một ngày= tổng số Base order hợp lệ trong ngày, tức là: M = m1+ m2 + m3 + …..mn
  Số lượng VX khai thác được của 1 người dùng= m / M * 2.5% * Số VX mở khóa hàng ngày.

  14/04, 2020
  Đội ngũ ViteX

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply