Vite Labs niêm yết OKB lên ViteX, khởi động khai thác VX • Vite Labs niêm yết OKB lên ViteX, khởi động khai thác VX

  OKB sẽ được niêm yết và giao dịch trên ViteX, giao dịch và market-making để nhận VX.
  Nạp và rút OKB bắt đầu vào 14 GMT+7 24/2/2020. Giao dịch và market-mkaing cho cặp OKB/BTC cũng được bắt đầu vào 14 GMT+7 25/02/2020.
  Vùng khai thác VX từ giao dịch và market-making
  a39ad207-c9fc-4e1e-aff0-2f143df3f66a-image.png
  Giới thiệu OKB
  OKB là token tiện ích toàn cầu do OK Blockchain Foundation phát hành. Hiện token OKB ở dạng ERC-20, nhưng sẽ được chuyển đổi thành token native của chuỗi công khai OK. OKB được thiết kế để kết nối các dự án tài sản kỹ thuật số tiềm năng với người dùng OKEx và các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tạo ra một hệ sinh thái thúc đẩy sự phát triển của ngành tài sản kỹ thuật số.
  Các đường dẫn:
  Website:https://www.okex.com/
  Telegram: https://telegram.me/okexofficial_en
  Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c
  Twitter: https://twitter.com/okex_
  Tuyên bố
  Phần giới thiệu này được lấy từ các tài liệu chính thức như cáo bạch được phát hành bởi đội ngũ chính thức của dự án, để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về đồng coin và dự án tương ứng. Nội dung của bài viết này được lấy thông qua các kênh hợp pháp và chúng tôi trích dẫn các thông tin đáng tin cậy, chính xác và đầy đủ nhất có thể. Nhưng chúng tôi không đảm bảo đầy đủ tính chính xác và đầy đủ của thông tin được mô tả trong các tài liệu kể trên. Nội dung của bài viết này không thể được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định nghiên cứu đầu tư, cũng không thể được sử dụng làm bằng chứng hoặc bằng chứng về trách nhiệm hoặc tính hợp pháp, cho dù là tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý.
  Vite Labs không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc lời khuyên nào về kỹ thuật giao dịch, mô hình, thuật toán hoặc bất kỳ kế hoạch nào khác và không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm nào cho người đọc dưới bất kỳ hình thức nào. Trang web và Dịch vụ được cung cấp nghiêm ngặt trên cơ sở, trong đó là cơ sở thì — vì, không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, được cung cấp mà không có bất kỳ đại diện nào về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Nội dung của bài viết này sẽ không được sử dụng làm cơ sở hoặc bằng chứng về đạo đức, trách nhiệm và pháp luật, cho dù được thể hiện hay ngụ ý.

  Trang web Vite: https://www.vite.org/
  Trang web ViteX: https://vitex.net/
  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese
  Telegram:
  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese
  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en
  ViteX: https://t.me/vitexexchange
  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q
  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply