Vite - Giới thiệu về Cấu trúc Không đồng bộ • Vite - Giới thiệu về Cấu trúc Không đồng bộ

  3161b787-bbfa-44b9-8498-664ef8023572-image.png

  Vite là thế hệ blockchain phản ứng mới, sử dụng kiến ​​trúc không đồng bộ, tập trung vào nội dung. Trong hệ sinh thái Vite, kiến trúc không đồng bộ không chỉ là một khái niệm quan trọng, mà còn là một sự đổi mới rất đáng chú ý.

  Mô hình Yêu cầu Không đồng bộ

  Giao dịch trong Vite có thể được phân loại thành 2 loại riêng biệt: giao dịch yêu cầu và giao dịch phản hồi. Cho dù là nhận hay gửi qua hợp đồng thông minh thì cả hai giao dịch liên tiếp được tạo ra trên sổ cái.
  d1958e86-41d1-4da4-bfb4-28fff0d05739-image.png

  Một giao dịch chuyển khoản có thể được chia thành: một giao dịch nhận và giao dịch gửi; một giao dịch để gọi một hợp đồng thông minh có thể được chia thành: một giao dịch yêu cầu hợp đồng và một giao dịch đáp ứng hợp đồng; nội dung của yêu cầu trong mỗi một hợp đồng sẽ được chia thành 2 loại: một giao dịch yêu cầu và giao dịch phản hồi.

  Sau khi phân tách, giao dịch được thao tác chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của một tài khoản, các giao dịch đó không ảnh hưởng lẫn nhau, điều này giúp cải thiện thông lượng của mạng lưới. Ngoài ra, các giao dịch của các tài khoản khác nhau cũng được phân bổ ở các node khác nhau trong mạng lưới, do đó tăng khả năng mở rộng.
  Mô hình Xác nhận Không đồng bộ
  A confirmation happens once a snapshot of a transaction is taken. As the snapshot chain grows, the number of confirmations will also increase.

  Trong Vite, việc viết các giao dịch vào một sổ cái và nhận được xác nhận của hệ thống cũng “không đồng bộ”. Những người dùng khác nhau có thể viết các giao dịch song song vào sổ cái. Và snapshot chain sẽ chụp ảnh nhanh của sổ cái với tốc độ cố định. Mỗi một xác nhận xảy ra khi một ảnh chụp nhanh của một giao dịch được thực hiện. Khi chuỗi ảnh chụp nhanh tăng thì số lượng xác nhận cũng sẽ tăng lên.
  Mô hình Truyền thông không đồng bộ

  Truyền thông liên hợp đồng Vite kết hợp kiến ​​trúc tập trung vào thông điệp, trong đó các hợp đồng không chia sẻ trạng thái mà chỉ giao tiếp bằng cách gửi thông điệp cho nhau.

  Nếu một giao dịch liên quan tới một giao dịch khác, bên đầu tiên sẽ cần gửi yêu cầu giao dịch trước. Điều này có thể hiểu tương tự như tạo thông điệp trong MQ. Sau khi node chạy hợp đồng đích quan sát giao dịch yêu cầu, sẽ ghi nhận giao dịch phản hồi tương ứng vào sổ cái và cập nhật trạng thái của hợp đồng. Quá trình này tương đương với việc tiêu thụ một tin nhắn từ MQ. Nếu cần một giá trị trả lại, hợp đồng mục tiêu sẽ gửi một tin nhắn khác đến hợp đồng nguồn theo cách tương tự.

  Trong mô hình này, sổ cái Vite đóng vai trò của phần mềm trung gian thông báo và có thể đảm bảo ngữ nghĩa của tin nhắn-một lần thật chính xác.

  Kiến trúc tập trung vào thông điệp đẩy mạnh về thông lượng cao và khả năng mở rộng. Nhưng mặt trái, các mô hình lập trình sẽ trở nên phức tạp hơn. Không chỉ không được đảm bảo được sự nhất quán mạnh mẽ, mà còn làm tăng độ trễ.

  Để giải quyết các vấn đề trên và giảm chi phí lập trình không đồng bộ, Vite sẽ cung cấp ngôn ngữ hợp đồng có tên là Solidity ++ và SDK đầy đủ. Sau khi nghiên cứu nghiêm ngặt, chúng tôi thấy rằng trong các tình huống thực tế, ngữ nghĩa BASE có thể thay thế ngữ nghĩa ACID. Sự gia tăng độ trễ vẫn nằm trong tầm kiểm soát do thuật toán đồng thuận HDPoS đảm bảo hoàn thành xác nhận giao dịch trong vòng 1 giây.


  Trang web Vite: https://www.vite.org/

  Trang web ViteX: https://vitex.net/

  Twitter: https://twitter.com/vite_vietnamese

  Telegram:

  Vite Việt Nam: https://t.me/vite_vietnamese

  Vite Tiếng Anh: https://t.me/vite_en

  Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

  Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/


Log in to reply