Làm thế nào Vite giảm thiểu sự tập trung hóa trên cơ chế đồng thuận DPoS • Làm thế nào Vite giảm thiểu sự tập trung hóa trên cơ chế đồng thuận DPoS

  f4040767-7aae-4051-a2a9-aa42c372283e-image.png

  Cuộc tranh luận về sự tập trung trong DPoS chưa bao giờ dừng lại. Ví dụ, trong EOS có 21 nhà sản xuất khối chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch hoặc thực hiện hợp đồng thông minh, sau đó cho ra kết quả theo khối. Trong quá trình này, giao dịch nào sẽ được xử lý và được xử lí khi nào hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà sản xuất khối. Các nhà sản xuất khối có thể thông đồng bằng cách trả lại kết quả thực hiện không chính xác trong mục đích, dẫn đến tham nhũng / tính tập trung cao có thể xảy ra thông qua một nhóm kiểm soát, cartel hoặc một số whale.

  Trước tiên, hãy xem thuật toán đồng thuận trong Vite.

  Cơ chế đồng thuận của Vite là HDPoS (Bằng chứng phân cấp ủy quyền). Nói chung, nó giống như một thuật toán DPoS nhiều nhóm trong đó mỗi nhóm đại diện cho việc thực hiện đồng thuận DPoS độc lập. Trong hệ thống Vite, có nhiều nhóm đồng thuận riêng, nhiều nhóm đồng thuận được ủy quyền và một nhóm đồng thuận chụp nhanh - snapshot. Mỗi nhóm đồng thuận chịu trách nhiệm tiêng cho sự đồng thuận và xác nhận giao dịch trong một chuỗi tài khoản cụ thể. Các nhóm đồng thuận được ủy quyền xử lý sự đồng thuận về các hợp đồng thông minh và chuỗi liên minh hợp lý. Sự đồng thuận đạt được trong các nhóm đồng thuận tư nhân và các nhóm đồng thuận được ủy quyền sẽ mang lại sự đồng thuận của nhóm đồng thuận chụp nhanh, chịu trách nhiệm về sự đồng thuận của toàn bộ mạng lưới. So với DPoS ban đầu, thuật toán này có lợi thế về tính linh hoạt, khả năng thích ứng và về bản chất, hiệu năng tốt hơn.

  Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chủ đề tham nhũng / tập trung.

  Trong Vite, mọi thứ khác nhau. Đầu tiên, Vite có 25 SBP (Nhà sản xuất khối chụp nhanh) chỉ chịu trách nhiệm tạo các ảnh chụp nhanh về trạng thái mạng Vite tại thời điểm này. Họ không thực hiện giao dịch cũng không thực hiện hợp đồng thông minh, mà chỉ đơn giản là chụp nhanh sổ cái và phát kết quả dưới dạng đồng thuận. Giao dịch trong Vite sẽ chỉ được xử lý và đóng gói theo khối bởi chủ tài khoản. Tương tự, mã trong hợp đồng thông minh sẽ chỉ được thực thi bởi một nhóm các nút được bầu trong nhóm đồng thuận được ủy quyền tương ứng.

  Hơn nữa, mỗi hợp đồng thông minh có thể chỉ định nhóm đồng thuận được ủy quyền của riêng mình và mỗi nhóm có thể đăng ký các nút được ủy quyền của riêng mình. Tất cả các nút được ủy quyền sẽ được bầu ở nơi công cộng theo các quy tắc bầu cử được xác định trong mỗi nhóm. Số lượng nút được ủy nhiệm trong mỗi nhóm đồng thuận có thể được xác định cụ thể bởi chủ sở hữu nhóm khi được tạo. Ngoài ra, số lượng các nhóm đồng thuận trong mạng là không giới hạn. Do đó, về mặt lý thuyết, các nhóm đồng thuận càng có nhiều trong mạng, toàn bộ mạng lưới càng được phân cấp.

  Vấn đề tham nhũng / tập trung trong DPoS có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, nó có thể được giảm nhẹ trong thực tế bằng các thuật toán phát triển tiên tiến. HDPoS là một trong những giải pháp giải quyết các vấn đề trên!

  Allen Liu - Vite team


Log in to reply